WEZWANIE NR 1

Zarząd Spółki pod firmą AKJ Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  („ Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798),

wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok. 3/4, 00-337 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 10.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem, które zostanie wydane przez Spółkę akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Pełną treść komunikatu/wezwania mogą Państwo pobrać w pliku pdf >>>