W nawiązaniu do komunikatu z dnia 01.01.2020 roku zamieszczonego na stronie internetowej Spółki AKJ CAPITAL S.A. („ Spółka”), Zarząd Spółki informuje:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20 („ Ustawa”) wprowadziła  zmiany dotyczące  m.in  powszechnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych nie będących spółkami publicznymi.

Na podstawie przepisów Ustawy od dnia 1 marca 2021 r. ma nastąpić dematerializacja akcji spółek akcyjnych. Z tym dniem nastąpi wygaśnięcie mocy obowiązującej wszystkich dokumentów akcji wydanych przez Spółkę a jednocześnie moc prawną uzyskają wpisy w Rejestrze Akcjonariuszy. Od tego dnia  wobec Spółki za akcjonariusza będzie się uważać tylko tę osobę, która będzie wpisana do Rejestru Akcjonariuszy. Dotychczas prowadzona Księga Akcyjna Spółki  zostanie  zastąpiona przez   ww. Rejestr Akcjonariuszy.

 W związku z powyższym,

Zarząd Spółki, w oparciu o  przepisy Ustawy nowelizującej wprowadził i wdraża następujący harmonogram działań: 

  1. W dniu 15 sierpnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło  uchwałę o wyborze podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, a w dniu 09 września 2020 roku została zawarta z IPOEMA  Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Umowa w przedmiocie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy. Uchwała stanowi załącznik do Informacji.

 …

Pełną treść komunikatu/Informacji wraz z Uchwałą stanowiącą załącznik mogą Państwo pobrać w pliku pdf >>>