Zarząd Spółki pod firmą AKJ Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) dalej „Ustawa”, informuje:

1. Od dnia 01.01.2020 wprowadzony został dla spółek akcyjnych obowiązek prowadzenia strony internetowej oraz zamieszczania na tej stronie w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń pochodzących od spółek akcyjnych.
W związku z powyższym, zgodnie z treścią art.5 k.s.h., Spółka w niniejszej zakładce strony internetowej będzie zamieszczać ww. informacje.

2. Na podstawie Ustawy od dnia 01.01.2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Oznacza to ,że od 2021 roku akcje Spółki nie będą miały formy fizycznego dokumentu i przyjmą formę zapisu elektronicznego.
Dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr taki będzie prowadzony przez podmiot uprawniony na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. akcjonariusze Spółki zobowiązani będą do złożenia w Spółce dokumentów akcji.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco zamieszczał komunikaty dla Akcjonariuszy o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Zarząd AKJ Capital S.A.

Pełną treść komunikatu mogą Państwo pobrać w pliku pdf >>>