Likwidator spółki pod firmą AKJ Capital Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok. 3/4, 00-337 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000224372, posiadającej nr NIP: 5262829340, REGON: 01587984500000, o kapitale zakładowym 7.000.500,00 zł, opłaconym w całości),

Niniejszym publikuje uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia z dnia 07 stycznia 2021 roku:

  1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji.
  2. Uchwałę w sprawie powołania likwidatora Spółki.

 

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie Likwidatora_uchwały_NWZA_likwidacja – plik PDF >>>
NZW Uchwały AKJ 07-01-2021 – plik PDF >>>