Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą AKJ CAPITAL S.A. w likwidacji 

Likwidator spółki pod firmą AKJ Capital Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok. 3/4, 00-337 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000224372, posiadającej nr NIP: 5262829340, REGON: 01587984500000, o kapitale zakładowym 7.000.500,00 zł, opłaconym w całości, (dalej: „Spółka”),

działając na podstawie przepisów art. 395, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) oraz na podstawie art. 14 Statutu Spółki,

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 lutego 2021 roku, na godzinę 11.30. Zgromadzenie odbędzie się  w trybie art.405 KSH w siedzibie Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa, Sławomir Wiśniewski w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4.

I. Porządek obrad Zgromadzenia: 

  1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do powzięcia uchwał.
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Aneksów do Umów pożyczek i Porozumienia w sprawie Umowy pożyczki, zawartych z członkami Rady Nadzorczej Spółki.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Bilansu otwarcia likwidacji Spółki.
  5. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

  1. Nieformalne zwołanie

Uchwały będące przedmiotem obrad będą mogły zostać powzięte, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki będzie reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

  1. Porządek obrad

W sprawach nieobjętych zaproponowanym porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy będzie reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

  1. Prawo uczestniczenia

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone piśmie.

  1. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu Spółki  mają prawo wglądu do  pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu  Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz wglądu do projektów uchwał objętych porządkiem obrad. Wyżej wymienione dokumenty są udostępnione w siedzibie Spółki  w godzinach od 08.00 – do 16.00 począwszy od daty niniejszego ogłoszenia.

 

LIKWIDATOR

Pełną treść komunikatu mogą Państwo pobrać w pliku pdf >>>