Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą AKJ CAPITAL S.A.  

Zarząd spółki pod firmą AKJ Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok. 3/4, 00-337 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000224372, posiadającej nr NIP: 5262829340, REGON: 01587984500000, o kapitale zakładowym 7.000.500,00 zł, opłaconym w całości),

działając na podstawie:

przepisów art. 395, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) oraz na podstawie art. 14 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 07 stycznia 2021 roku, na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się  w trybie art.405 KSH w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4.

 

  1. Porządek obrad: 
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do powzięcia uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora Spółki.
  6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd AKJ Capital S.A.

Pełną treść komunikatu mogą Państwo pobrać w pliku pdf >>>