Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

AKJ CAPITAL S.A. w likwidacji 

Likwidator spółki pod firmą AKJ Capital Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok. 3/4, 00-337 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000224372, posiadającej nr NIP: 5262829340, REGON: 01587984500000, o kapitale zakładowym 7.000.500,00 zł, opłaconym w całości),

działając na podstawie:

 przepisów art. 395, art. 399 § 1,462 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) oraz na podstawie art. 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 kwietnia 2022 roku, na godzinę 14.30.00. Zgromadzenie odbędzie się  w trybie art.405 KSH w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4.

 1. Porządek obrad: 
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do powzięcia uchwał
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z  rozpatrzenia i oceny sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
 10. Rozpatrzenie i ocena sprawozdania likwidacyjnego Spółki
 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z rozpatrzenia i oceny sprawozdania likwidacyjnego
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego Spółki
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału majątku likwidacyjnego
 14. Rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego Spółki  na dzień likwidacji Spółki
 15. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z rozpatrzenia i oceny sprawozdania na dzień likwidacji Spółki
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania na dzień likwidacji Spółki
 17. Podjęcie uchwały o wyznaczeniu osoby przechowującej księgi i dokumenty zlikwidowanej Spółki
 18. Podjęcie uchwały o zamknięciu likwidacji Spółki
 19. Zamknięcie obrad

 

 1. Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
 2. Nieformalne zwołanie

Uchwały będące przedmiotem obrad będą mogły zostać powzięte, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki będzie  reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

 1. Porządek obrad

W sprawach nieobjętych zaproponowanym porządkiem obrad porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy będzie  reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

 1. Prawo uczestniczenia

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone piśmie.

 1. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu Spółki  mają prawo uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu  Walnemu Zgromadzeniu Spółki  oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku są udostępnione w siedzibie Spółki  w godzinach od 08.00 – do 16.00.

 

LIKWIDATOR

Pełną treść komunikatu mogą Państwo pobrać w pliku pdf >>>