Zarząd spółki pod firmą AKJ Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok. 3/4, 00-337 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000224372, posiadającej nr NIP: 5262829340, REGON: 01587984500000, o kapitale zakładowym 6,900.000,00 zł, opłaconym w całości),

działając na podstawie:

przepisów art. 395, art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”),  w związku z art. 15zzh ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji ( Dz.U z 2020 r. 31 marca 2020 r. poz. 570) oraz na podstawie art. 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 sierpnia 2020 roku, na godzinę 15.00 Zgromadzenie odbędzie się  w trybie art.405 KSH w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4.

Zarząd AKJ Capital S.A.

Pełną treść komunikatu mogą Państwo pobrać w pliku pdf >>>