Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (29.04.2022) ja, Wiktor Wągrodzki, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię przy ulicy Gałczyńskiego nr 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą AKJ Capital Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224372 (Regon: 015879845, NIP: 5262829340) i sporządziłem protokół o treści następującej:

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzyła Ewa Korzan-Sobieraj oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15:45 zostało wyznaczone Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AKJ Capital Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie, po czym zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, Ewa Korzan-Sobieraj, która wybór przyjęła.

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że:

Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem Walne Zgromadzenie posiada zdolność do podjęcia wiążących uchwał, postawionych na porządku obrad, który przedstawia się następująco:

 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do powzięcia uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Kazimierzowi Waga.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi – Pani Bernadetcie Fułek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Waga.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Alinie Waga.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Dorocie Waga.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału majątku Spółki pozostałego po jej likwidacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania na dzień likwidacji Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia likwidacji Spółki.
 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełną treść protokołu ze Zgromadzenia wraz z treścią podjętych uchwał mogą Państwo pobrać w pliku pdf >>>